West Coast Entrepreneurs Move Their Aromatherapy Company to Lexington