Saint Elizabeth Ann Seton Catholic Church

1730 Summerhill, Lexington, Kentucky 40515

1730 Summerhill, Lexington, Kentucky 40515
.